EVROPSKI MANIFEST

EVROPA EVROPLJANIMA!

 

1. KRIZA CIVILIZACIJE – PROPAST NAŠEG DRUŠTVA

Evropske zemlje su još uvek vezane za sjaj jedne civilizacije za koju veruju da još uvek postoji. Me|utim, postoji jaz izme|u stvarnosti i naše predstave o njoj, jer jedina kriza civilizacije koju poznajemo jeste ova, evropskih zemalja.

Imućna vladajuća klasa posle 50 godina na vlasti u stanju je samo da ponudi iluzije. Samo zahvaljujući potčinjenosti i pokornosti ove klase Evropa ima da zahvali za svoj sadašnji položaj.

Ova klasa nije slobodna, ona je samo taoc u rukama američke supersile.

Sasvim logično, ova klasa nameće mitove i modele potpuno strane evropskom duhu, poput takozvanog "potrošaškog društva", ili preciznije "proizvodačkog društva", društva omasovljenog do krajnosti u kom se društvena zajednica potpuno izgubila na račun mašina, novca i stvari generalno. Pod ovakvim okolnostima, logično je da se naše dručtvo malo-pomalo dehumanizovalo, da naša štampa nema više nikakvu ulogu, i da ništa ne stoji na putu moói i profitu. Da bi došlo do ozdravljenja sadašnje situacije, moraju se prvo otkriti uzroci ovakve propasti. Važno joj je pružiti Evropi Moral koji joj nedostaje, Etiku i Estetiku koje joj danas manjkaju.

Stvar se može jednostavno postaviti : mi moramo biti gazde u svojoj kéi.

Nasuprot mondijalističkoj ideologiji, tj. imperijalističkoj, mi tvrdimo da Sjedinjene Američke Države imaju svoj vlastiti život koji nema niěeg zajedničkog sa evropskim (ili koji ne bi trebalo da ima), pošto je evropsko političko i kulturno nasleđe presečeno ovim procesom uniformizacije koji se sada obavlja.

Društva ne mogu izbeći istorijski smisao, ili onaj koji sledi iz analize stvarnosti. Sloboda može biti garantovana jedino silom.

Evropa mora biti u evropskim rukama.

 

2. OSLOBOĐENJE EVROPE: EVROPA EVROPLJANIMA!

Oslobo|enje znači potpuno povlačenje Amerikanaca iz Evrope, kraj kolonizacije Evrope od strane Amerikanaca. Povlačenje se mora obaviti kako na vojnom planu (raspuštanje NATO-a), tako i na ekonomskom nivou (nacionalizacija svih američkih kompanija i banaka na evropskom tlu).

Oslobađanje Evrope je nužan preduslov svakom pokušaju ujedinjenja Evrope. Ne može biti ujedinjenja Evrope dokle god je ona zavisna od Amerikanaca, i ne može biti nezavisne Evrope dok naša teritorija ne bude oslobođena od ovih ugnjetača.

Ujedinjenje Evrope se može obaviti samo uz pomoć nekoliko stožera : mističkog – , evropska Nacija, političke volje – tj. evropske Države koja bi morala da osigura moči silu, i pomoću sredstava za ostvarenje ovog – jedinstvene političke partije koja bi imala doista  evorpske razmere.

 

3. EVROPSKA NACIJA

Živimo u vremenu velikih političkih blokova, i nema više malih nezavisnih nacija. To je zakon "političke fizike", to je pitanje DIMENZIJA. Nemoguće je više računati samo sa Francuskom, Nemačkom ili Italijom. Ako želimo da budemo slobodni, moramo biti jaki, a da bismo bili jaki, moramo stvoriti Evropu. Evropska Nacija ili Nacija-Budućnosti je u radikalnoj opoziciji prema nostalgiji za starim malim nacijama i revanšizmu svake vrste.

Zato osu|ujemo :

l Levi i desni nacionalizam koji dele Evropu, i time su svesno ili nesvesno antievropski. Sadašnje unutarevropske granice moraju biti izbrisane da bi se načinilo mesta za jednu nadnaciju koja bi bila garant političke nezavisnosti.

l Tim pre, moramo odbaciti "regionalne mikro-nacionalizme" koji su potpuno utopijski, i u svakom slučaju kobni za evropsku stvar. Ako možemo razumeti motivaciju Flamanaca, Baskijaca, Korzikanaca ili Bretonaca, isto tako treba shvatiti da ukoliko bi Evropa bila još više izdeljena, ona bi time bila još slabija, bila bi zavisnija od njenih "zaštitnika", bili to Amerikanci, ili neki drugi.

Mi dakle dajemo prednost regionalističkim pokretima koji su u stanju da se integrišu u okvire EVROPSKE NACIJE na dobrobit svih.

 

4. EVROPSKI KOMUNITARIZAM

Naš evropski komunitarizam predstavlja volju za oslobo|enjem a protiv ekspanzionizma. To je volja ljudi koji dele zajedničku sudbinu. Prirodna sredina gde ova volja mora da se izrazi i ostvari jeste Evropa.

Evropski komunitarizam sumira u sebi našu originalnost. To je jedan globalni i totalni politički i socijalni projekt. Evropljani žele dosledno slobodu za Evropu, dakle njenu nezavisnost kako političku tako i ekonomsku, a takođe opštu pravednost. Da bi se ovo postiglo to podrazumeva i uključenje socijalističke dimenzije.

Naš Evropski komunitarizam je Progresizam koji ne želi da negira prošlost različitih naroda Evrope, već uvažavajuči promene i socio-ekonomsku realnost skraja XX veka, želi da se pripremi za XXI vek.

To je projekat koji moramo svugde propagirati. Ali, šta bi bio taj projekat ukoliko nebi počivao na političkoj volji da Evropska Nacija stvori jednu Državu i jedan evropski Socijalizam ?

 

5. EVROPSKA DRŽAVA I EVROPSKI SOCIJALIZAM

Postavlja se pitanje da li Evropljani žele da žive slobodno, ili če prihvatiti da u 2000. godini žive u političkom i ekonomskom ropstvu... Da bi bili kovači svoje sudbine, Evropljani moraju biti tvorci svog Oslobo|enja i stvaraoci Ujedinjene Evrope i evropske Države, što znači :

l Jedinstvena Evropska Vlada – dakle, jedno Izvršno i zakonodavno telo – koje bi se bavilo odbranom, spoljnom politikom, finansijama i velikim sektorima ekonomije (nacionalizacija bi bila nužna) i Pravdom.

l Država bi bila organizovana u Provincije i Regione (prema ekonomskim kriterijumima) koji bi uživali široku administrativnu i kulturnu autonomiju.

Garantujući ekonomsku Nezavisnost i socijalnu Pravdu, Evropski Socijalizam afirmiše primat politike nad ekonomijom. Ali, ujedinjenje Evrope postavlja pre svega politički problem, a tehnokrate iz Brisela i Strazbura pokazuju u kojoj meri su nesposobni da ostvare političko ujedinjenje Evrope.

Uspostavljanje Političke Moći je preduslov svakog ekonomskog i socijalnog ujedinjenja, a sve debate i društvene odluke ostaju prazne ako ona nije osvojena. Na taj način, Evropska Unija koja je lišena svake političke supstance, čini samo jednu carinsku uniju i ništa više, i pokazuje se kao odlična mašinerija koja služi prodiranju američkog kapitala. Oslobođenje Evrope od kapitalizma i multinacionalnih kompanija postići će se pomoću evropskog socijalizma, ali pre svega formiranjem jedinstvene evropske Države.

 

6. SREDSTVA I ORGANIZACIJA: UNITARISTIČKA EVROPSKA PARTIJA

Uspostavljanje evropske Države, ostvarenje Evropskog Komunitarizma, i stvaranje evropske nacije znače upravo te promene o kojima smo govorili, tj., jednu Evropsku Revoluciju.

Jedini subjekt koji je u stanju da ostvari ove ciljeve jeste Nacional-evropska Komunitarna Partija (NKP– PCN).

Nacional-evropska Komunitarna Partija koja je danas još uvek u formiranju, mora dovesti sebe u situaciju da bude sutra u stanju da povede akciju u kontinentalnim razmerama protiv američkog imperijalizma, i da demaskira profesionalne političare koji su svesni ili nesvesni saučesnici ovog imperijalizma.

Nacional-evropska Komunitarna Partija (NKP-PCN) je gvozdena pesnica ove avangarde koja će sutra biti stecište graditelja XXI veka.

 

Retour ŕ l'accueil