MANIFEST EUROPEJSKI (PCN)

ZWRÓCIĆ EUROPĘ EUROPEJCZYKOM

 

1. KRYZYS CYWILIZACYJNY I ZAŁAMANIE SIĘ NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA

Państwa europejskie są wciąż przywiązane do idei wspaniałej cywilizacji naszego kontynentu, o której mniemają, że ona trwa nadal; poszerza się jednak rozbieżność między rzeczywistością a jej wyobrażeniem. Jedyny bowiem kryzys cywilizacyjny jaki jest nam znany, dotyczy krajów europejskich.

Nasze społeczeństwa są rządzone przez klasy super-bogate, które po trzydziestu latach trzymania się u władzy potrafią li tylko podtrzymywać ciągle te same złudzenia oraz pozory. Tylko dzięki swemu pokornemu poddaństwu obecne elity Europy zawdzięczają kontynuację swego bytu. Ta klasa rządząca nie jest wolną, jest ona zakładnikiem w rękach superpotęgi amerykańskiej.

Z tego właśnie względu ta pasożytnicza klasa narzuca mity oraz modele społeczne całkowicie obce duchowi europejskiemu, a w szczególności model społeczeństwa zwanego «konsumpcyjnym». W swej istocie jest to model społeczeństwa żyjącego dla produkcji, model społeczeństwa do maksimum umasowionego, w którym wspólnotowość znikła całkowicie, zastąpiona przez maszyny, przez pieniądz i ogólnie mówiąc, przez materializm. W tej sytuacji jest rzeczą logiczną, że nasze społeczeństwo ulega coraz większej dehumanizacji, że nasze media reprezentują stan zupełnego otępienia i że w końcu, nic poważnego nie jest przez nie kiedykolwiek zakwestionowane.

By temu zapobiec, koniecznym jest wskazać na przyczyny tego upadku. Niezbędnym jest przywrócenie Europie Norm Etycznych, których jej brakuje, oaz odbudowa Estetyki, która w niej zanikła. A tutaj odpowiedź narzuca się sama: by tego dokonać, wystarczy abyśmy z powrotem stali się gospodarzami we własnym domu. Na przekór ideologii globalizacji – która oznacza po prostu imperializm – twierdzimy, że Stany Zjednoczone mają swe własne życie, które nie ma nic wspólnego z życiem Europy (względnie nie powinno mieć na nią wpływu). Europa jest przeszkodą dla amerykańskiego przedsięwzięcia powszechnej uniformizacji. Społeczeństwa nie są zdolne uciec od pewnych powiązań historycznych lub tych, które poprzedzają wszelką analizę historyczną. Wolność jest gwarantowana przez siłę. Europa winna należeć do Europejczyków.

 

2. WYZWOLIĆ EUROPĘ, EUROPA DLA EUROPEJCZYKÓW!

Wyzwolenie się oznacza wycofanie się totalne Ameryki z Europy, koniec kolonizacji amerykańskiej na naszym Kontynencie. Odzyskanie wolności winno nastąpić zarówno na poziomie militarnym – poprzez likwidację Paktu Atlantyckiego – jak i na poziomie ekonomicznym, poprzez nacjonalizację wszystkich firm amerykańskich zainstalowanych na naszym Kontynencie.

Emancypacja Europy jest wstępem niezbędnym dla zjednoczenia Europy w jakiejkolwiek formie. Nie należy dokonywać zjednoczenia przy utrzymaniu zależności od Ameryki i nie może być niezawisłości Europy tak długo, jak nasz Kontynent nie zostanie uwolniony od naszych ciemięzców.

Zjednoczenie Europy może się dokonać wokół kilku motywów przewodnich: może to być mistycyzm Narodu Europejczyków, względnie wola polityczna stworzenia Państwa Europejskiego, jako jedynego bytu społecznego zdolnego zapewnić narodom Europy potęgę oraz siłę. By taki plan zrealizować, koniecznym jest stworzenie partii mającej europejski WYMIAR.

 

3. NARÓD EUROPEJSKI

Żyjemy w erze wielkich jednostek politycznych i nie ma narodów naprawdę niezależnych. Jest to prawo fizyki politycznej, kwestia WYMIARU. Już nie możemy liczyć się z Francją, Niemcami czy Włochami. Jeśli chcemy być wolni, musimy być silni, a by być silnymi potrzeba nam zbudować Europę, stworzyć NARÓD EUROPEJSKI, względnie NARÓD-PRZYSZŁOŚĆ, który będzie radykalnie przeciwstawny nostalgiom wyznawców dawnych narodów.

W związku z czym musimy potępić:

l Nacjonalizmy, które są obecne zarówno na lewicy jak i na prawicy. Te nacjonalizmy dzielą Europę, a zatem są, świadomie lub nie, jej wrogami.

l «Mikro-nacjonalizmy regionalne», które są całkowicie utopijne i zagrażają idei pan-europejskiej. Oczywiście potrafimy zrozumieć motywację Flamandów, Basków, Korsykanów czy Bretończyków, jednak powinniśmy wiedzieć, że im bardziej Europa będzie podzielona, tym bardziej będzie ona słaba, a zatem tym bardziej uzależniona od Ameryki lub innych «protektorów».

Mówiąc to jesteśmy pozytywnie nastawieni do regionalizmów zdolnych się integrować, w imię wspólnego dobra, w ramy NARODU EUROPEJSKIEGO.

 

4. KOMUNITARYZM EUROPEJSKI

Nasz komunitaryzm (wspólnotowość) jest wolą wyzwolenia się od systemów ekonomicznej agresji. Jest on dla tych obywateli, którzy mieli – i mają – wspólny cel. Jest on naturalną ramą, w której nasza wola winna się realizować jest Europa.

KOMUNITARYZM EUROPEJSKI zawiera w sobie naszą oryginalność. Jest to kompletny, totalny projekt o charakterze zarówno politycznym jak i socjalnym. Konsekwentni Europejczycy dążą do wyzwolenia Europy, a zatem do jej niezawisłości politycznej, ekonomicznej oraz prawnej. W naszym projekcie zawarty jest zatem socjalizm.

Nasz KOMUNITARYZM EUROPEJSKI jest POSTĘPOWY w tej mierze, w której nie odrzucając nic z przeszłości rozmaitych ludów Europy, stara się brać pod uwagę dotychczasowe przemiany oraz aktualną rzeczywistość ekonomiczną.

Na tym właśnie polega projekt, który chcemy wszędzie propagować. By mógł być on zrealizowany, musi się on oprzeć na politycznej woli budowy Narodu Europejskiego oraz Socjalistycznego Państwa Europejskiego ?

 

5. SOCJALISTYCZNE PAŃSTWO EUROPEJSKIE

Istotną rzeczą jest wiedzieć, czy ludy europejskie chcą być wolnymi, czy też na początku wieku XXI pogodziły się one ze swym statusem niewolników w Europie podporządkowanej USA. By móc być panami swego przeznaczenia, by rządzić się samemu, Europejczycy winni uczestniczyć w swym własnym wyzwoleniu i sami być budowniczymi Zjednoczonej Europy oraz Państwa pan-europejskiego. To zaś oznacza:

l JEDEN rząd europejski, a więc jedna egzekutywa, która za zadanie minimalne będzie miała obronę, politykę zagraniczną, finanse oraz wielkie sektory ekonomiki (konieczne będą re-nacjonalizacje!), a także prawo.

l Państwa Europejskiego w Prowincje oraz Regiony, oparte w zasadzie na kryteriach geo-ekonomicznych.

EUROSOCJALIZM, będący gwarantem Niezawisłości ekonomicznej oraz Sprawiedliwości, implikuje i afirmuje dominację polityki nad ekonomią. Zjednoczenie Europy jest przede wszystkim problemem politycznym, zaś technokraci z Brukseli i Strasburga udawadniają, do jakiego stopnia są niekompetentni w realizacji projektu Europy politycznej.

Powstanie odpowiedniej SIŁY POLITYCZNEJ jest warunkiem wstępnym dla każdej unifikacji, zarówno ekonomicznej jak i socjalnej; każda zatem debata i każdy wybór społeczny pozostają puste, jeśli się tego nie dokona.

Z tego właśnie powodu Unia Europejska, która pozbawiona jest jakiejkolwiek substancji politycznej, składa się w zasadzie li tylko z unii celnej, będąc w ten sposób doskonałą maszyną w służbie kapitalistycznej penetracji amerykańskiej. Emancypacja Europy od kapitalizmu oraz ponadnarodowych korporacji jest możliwa tylko poprzez euro-socjalizm, ale przede wszystkim poprzez budowę Państwa Europejskiego.

 

6. ŚRODKI ORAZ ORGANIZACJA PARTII ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Budowa Państwa Europejskiego, będącego realizacją EURO-KOMUNITARYZMU, a także powstanie Narodu Europejskiego, wymaga tak wielkich zmian, że winniśmy mówić o REWOLUCJI EUROPEJSKIEJ. Jedynym zaś czynnikiem zdolnym spełnić to zadanie jest Partia Komunitarna Narodowo-Europejska.

PARTIA KOMUNITARNA NARODOWO-EUROPEJSKA (PCN), którą dziś budujemy, winna prowadzić nas w przyszłość Kontynentalną (to znaczy od Atlantyku aż po Ural, a nawet i Władywostok), wrogą tej wizji przyszłości jaką dziś realizuje imperializm amerykański. Nasza partia winna denuncjować tych działaczy politycznych, którzy stali się – świadomie lub nie – współpracownikami imperializmu amerykańskiego.

PCN jest czołową siłą awangardy, wokół której winny się skupić wszystkie siły pragnące budować wiek XXI.

 

Retour ŕ l'accueil